Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de site van Switch Group C.V.B.A.S.O., Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en Sociaal Oogmerk, naar Belgisch recht, met zetel van de vennootschap te 9000 Gent, Koning Albertlaan 95, BTW BE 0630.691.921.

Het postadres is:
Switch Group C.V.B.A.S.O.
T.a.v. Sandra Bonny, Manager
Londenstraat 25
2000 Antwerpen

Switch Group staat in voor het uitvoeren van loopbaan- en outplacementbegeleiding, alsook het geven van opleidingen, trainingen en workshops.

Switch Group beoogt een sociaal oogmerk dat erin bestaat organisaties te ondersteunen die zich inlaten met de volgende activiteiten: het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar werk en/of bij de heroriëntering van hun professionele bezigheden, het verschaffen van permanente bijstand aan en coaching van werknemers en hen begeleiden in hun werksituatie en hun loopbaanverloop; het begeleiden van mensen die door hun werksituatie te maken krijgen met psychische, fysische en emotionele problemen.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Switch Group, alsook over de projecten waaraan Switch Group meewerkt.

Alhoewel Switch Group zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Switch Group niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Switch Group kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van Switch Group. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Switch Group of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

Switch Group kan op haar website links voorzien naar websites van derden, andere bedrijven of individuen. Switch Group is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. Switch Group kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover Switch Group naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen inzake bevoegd zijn.

Facturatie en betaling

De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van de activiteiten van Switch Group C.V.B.A.S.O.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur vermeld wordt.

Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 9,5 % per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Het bedrag van elke factuur, dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 euro.

Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde cliënt.

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen ons ter kennis gebracht te worden, per aangetekend schrijven, binnen de tien dagen na de factuurdatum. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Klachten i.v.m. de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de vijftien dagen na uitvoering van de prestatie of binnen de vijftien dagen na kennisname van de wanprestatie door de cliënt indien deze daarvan niet eerder kennis kon krijgen omwille van de door hem te bewijzen omstandigheden.

Indien de cliënt op onregelmatige wijze een einde stelt aan de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, minstens gelijk aan de vergoeding aangerekend over de twaalf maanden die de onregelmatige verbreking voorafgaan.

Voorliggende overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle rechtsgedingen en geschillen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Gent bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de cliënt.

Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de opgemaakte factuur, en partijen verklaren hiervan uitdrukkelijk kennis genomen te hebben.